Garai András NET Misszió

"Hirdessétek az evangéliumot!" Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel a világhálón

Pecznyík Pál 90 éves

Pecznyík Pál.jpg

A laikus versmisszionárius e születésnapi költeménye ajándék az olvasóknak

 

                            Mintha álom volna!

 

Hosszú kilenc évtizedem, mintha csak szép álom volna,

kilencven fehér rózsaszál, összekötve egy csokorba.

Égi Atyám, érte dicsér hálaimám, énekem,

Te alkottad, Te vezérled, próbák között életem.

Ma már sokkal közelebbről nézhetem az égi célt,

ajkam hálás, az elsuhant derűs – borús évekért.

Kilencven ősz múlt azóta, hogy világra születtem,

s már huszonegyedik század, napja ragyog fölöttem.

Hosszúra nyúlt életemnek sok próbáját éltem át,

drága kegyelmed, hogy eddig, megelőztem a halált.

Kárhozatot érdemelnék, megkegyelmeztél nékem,

Fiad drága váltságáért, megbocsátottad vétkem.

Huszonéves korom óta, áldott Szentlelked vezet,

drága Igéd – kenyér gyanánt – élteti a lelkemet.

Örök élet keskeny útján vonulok a menny felé,

vágyam az, hogy üdv-ruhában állhassak színed elé!

Hála, gyermeked lehetek, mivel újjászülettem,

Te tudod, hogy gyümölcsözőn múlt-e, idő fölöttem.

Országodban nincsen idő, ott nem számolnak évet,

öröktől fogva csak ma van, mert végtelen az élet.

Azt ígérted, az új honban, dicső örökség vár rám,

ha e földön, győzelmesen futom végig a pályám.

Kegyelmedből, jó voltodból, új életévbe lépek,

add: lehessen majd abban is, életem hála-ének.

A mennyei énekkarban, zengjen hálám éneke,

életemért és üdvömért, hogy így törődtél vele.

Morzsolgatom napjaimat, szent hívásodra várva,

oltalmadért, védelmedért, Téged térden imádva.

S ha elhangzik hívó szavad, felelhessem, itt vagyok,

átlépve a halál-kapun, országodban lakhatok.

Kérhet-e még ennél jobbat, híved születésnapon?

Hiszen mindennél többet ér, ha szent arcod láthatom!

                                                                 Pecznyík Pál

                                                                 Celldömölk,

                                                                 2009. XI. 18.

Garai András személyes köszöntője

Drága Pali bátyám! Hálásan köszönöm, hogy a mai napig küldöd nekem a számítógépen saját kezűleg írott legújabb evangéliumi költeményeidet és áhítataidat, amelyeket engedélyeddel feltölthetek személyes honlapomra és blogjaimra is, hogy ez, az általad verses missziónak nevezett szolgálatod sokakhoz eljuthasson széles e világon. Örömmel emlékezem vissza az egy szobában eltölthetett biatorbágyi és piliscsabai csendes hetekre, ahol éveken át szemtanúja lehettem Istennel való bensőséges, imádságos, élő kapcsolatodnak is. Évtizedek óta lelki épülésemre szolgálnak prózában és versben megfogalmazott „egy-ügyű” bizonyságtételeid; legyen mindezekért egyedül Istené a dicsőség!

A 90. születésnapodon nem tudok többet és jobbat kívánni neked, mint hogy éltessen és RAGYOGTASSA RÁD ORCÁJÁT AZ ÚRISTEN most és az örökkévalóságban!

Örvendező, hálás szeretettel; Krisztusban testvéred: Garai András www.garainyh.hu

 

A 90 éves Pecznyík Pali bácsi legújabb versét írja…

 

Szemelvények a 90 éves Pecznyík Pál életrajzából

(amit ő maga tett naprakésszé)

Pecznyík Pál laikus evangélikus költő és igehirdető 1919. november 18-án született Kiskőrösön, egy sokgyermekes családban.

Gyermek- és ifjúkorában nagy szegénységen és sok nélkülözésen ment át. Már húsz éves korától járta az országot, és különböző munkákat vállalt életének a megalapozásául és fenntartásául. Azonban az igazi nagy fordulatot az jelentette a számára, amikor találkozott Kozma Ferenc diakónussal, a
Fébé Diakonissza Egyesület munkatársával, aki az örök életre vezető utat ismertette meg vele. Hosszabb folyamat eredményeként, sok-sok lelki tusa után elfogadta Jézus Krisztust személyes Megváltójának.

A II. világháborúban 1941 nyarán katonai behívót kapott, és nemsokára a keleti front hadállásai mögött találta magát. Itt a sok gyaloglás, a közel –40°C-os hidegben való katonáskodás, és más egyéb megpróbáltatások által formálta Isten, és csak az Ő megtartó kegyelmének köszönheti, hogy 1942-ben súlyosabb sérülések nélkül hazajöhetett. Még ebben az évben beiratkozott a nagytarcsai Tessedik Sámuel Népfőiskolára. A tanulmányai elvégzése után a Fébé Egyesületnek lett tagja, mint diakónus növendék. Ezek után Piliscsabán, majd Mátrában, a Bagolyirtáson végzett szolgálatot. 1951-ig, a Fébé Egyesület megszűnéséig hűséges munkatársa volt a közösségnek. Ezt követően az evangélikus Egyház keretei között munkálkodott tovább.

1954-ben kötött házasságot Simkó Erzsébettel. 1958-ban született meg első leányuk, Ilus, majd 1960-ban Joli. Ebben az időszakban Nyíregyházára kapott meghívást az evangélikus egyházközösségtől, ahol közel harminc éven át különböző szolgálatokat végzett a gyülekezetben feleségével együtt, és innen ment nyugdíjba is.

1987-ben Celldömölkre költöztek. A Bibliaszövetség megalakulása után a Dunántúl nyugati részén képviselte a Szövetséget feleségével, szervezte és végezte a szolgálatot. 1994-ben az Úr hazahívta segítőtársát. Bár, ma tölti be a kilencvenedik esztendőt, de Isten kegyelméből még mindig testi-lelki frissességgel végzi a rábízottakat.

Írásai rendszeresen megjelentek a különböző keresztyén folyóiratokban, mint például a Vetés és Aratás, Biblia és Gyülekezet, Evangélikus Élet, Reformátusok Lapja, stb. Immár 16 éve rendszeresen végez igei szolgálatokat (egyetlen laikus evangélikusként) a Magyar Evangéliumi Rádióban. (A MERA minden kedd esti műsorában személyesen olvassa fel áhítatait és verseit mind e mai napig. Az adás meghallgatható esténként 20 óra 25 perctől a 215 m-es középhullámon, az 1395 kHz-en, vagy a www.mera.hu internetes adásában.)

A Celldömölki Evangélikus Gyülekezet aktív és hűséges tagja. 62 éve ír evangéliumi üzenetű verseket Isten dicsőségére és embertársai lelki épülésére.

Eddig hat verseskötete jelent meg, és egy önéletrajzi kiadvány a Bibliaszövetség gondozásában; „Egy Zarándok éneke” címmel, 2001-ben. 1996-ban pedig egy énekes füzetet jelentetett meg „Evangéliumi énekek gyűjteménye „címmel. Versesköteteinek címe: Arccal a fény felé (1990), Vár az atyai ház (1991), Próbák földjén (1995), Élő kövek temploma (1996), Égre rajzolt kereszt üzenete (2000), s Célközelben (2006). S a legfrissebb füzetét pedig 2009-ben, saját kiadásában jelentette meg, „Evangéliumi versek” címmel. Ez egy tíz részesre tervezett sorozatának első füzete s 41 verset tartalmaz, amely csak a szerzőnél kapható.

Zárszóként idézzünk utolsó könyvének „fülszövegéből” néhány gondolatot, mert ezek egész életművére is érvényesnek tekinthetőek!

„Miközben nyitott szívvel olvassuk Pecznyík Pál élő hitű testvérünk intő, buzdító igemagyarázatait és verseit, csalhatatlanul érzékelni fogjuk, hogy tiszta, élővizű forrásból merítünk. Érzékelni fogjuk, hogy amit a Lélek által elmond, arra nekünk is szükségünk van. A könyvből bizonyságot nyerhetünk afelől, hogy nem csak beszél, hanem éli is hitét, de mert éli azt, amit elhitt és elfogadott az ő urától, éppen azért tud ilyen meggyőzően és lelkesen beszélni is Róla.

Célközelben van Krisztus Gyülekezete, az egyes hívő ember élete, de célközelben van ő maga is, az író. E „Célközelben” című könyv épp a célközelben levők kitartásáért, állhatatos futásáért és Isten iránti hűségünk kikezdhetetlenségéért íródott, és azért, hogy még sokan célközelbe kerüljenek és megmeneküljenek a legnagyobb rossztól, az örök céltévesztéstől.

E könyvnek különleges szellemi frissességet ad az, hogy egy-egy rész igei tanításai után, az adott üzenet a rímek hullámhosszán, verses formában hangzik tovább.

Nyári István baptista lelkipásztor”

 

Ars poeticáját egy néhány napja nekem írott magánlevelében így fogalmazta meg:

„Az énekíróval együtt mondom én is:» Lelkeket vezetni hozzá, égő vágyam ez nekem«. Telhessen meg Isten országa újjászületett lelkek sokaságával. Mert nem én mondom, Jézus mondta Nikodémusnak:»Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát«. (Jn 3,3) Csak az lehet Isten gyermeke, aki Istentől született! Ez pedig, egy teljes életváltozást jelent. »A régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.« Verses szolgálataim pedig „VERSES MISSZIÓ!” Hiszem, hogy Isten, versek által is hívhat magához drága lelkeket üdvösségre, örök életre! Adja Urunk, hogy hosszú életkorom is, és bizonyságtételem is Urunk dicsőségét hirdethesse! 

 

Ha elmegyek innen!

Ha elmegyek innen, gyümölcs virágzáskor,

vagy egy őszi napon, sárga lombhulláskor,

és földi utamnak végéhez érkezem,

mindent – mi itt szép volt – elenged két kezem.

 

Ha elmegyek innen, hol születtem, éltem,

Atyám oltalmában, hol nyugodni tértem,

s ajkamon oly sokszor, magyar ének zengett,

mivel hazám e hon, s népem, ez a nemzet.

 

Ha elmegyek innen, észrevétlen, csendben,

testem odújából, kiröppen a lelkem,

e szürke sár odút, elfödi egy sírhant,

mert a földi élet, csak a sírpartig tart.

 

Ha elmegyek innen, égi hívó szóra,

testem sátorában, meg áll a szív-óra.

Atyám hajlékodba, ó fogadj be engem,

örökké áldhasson, imában a lelkem.

 

                                               Pecznyík Pál

                                               Celldömölk

                                               2000.

(Ezt a versét választotta a több mint 4700 költeménye közül, kérésemre

a 90 éves szerző csendes imádságként – s az ÚR válasza:)

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

(Ézsaiás 43.1.)

 

Video, Audio, PPS, Word ajánlat:

http://web.t-online.hu/garainyh/video/video.htm (a videó ajánlat menüből „A Biblia” cím)

http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Pecznyik%20Pal/

http://web.t-online.hu/garainyh/pecznyikpal/pecznyikpal.htm

http://web.t-online.hu/garainyh/4.html

A születésnapi köszöntőt összeállította: Garai András

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 49
Tegnapi: 64
Heti: 229
Havi: 1 059
Össz.: 202 861

Látogatottság növelés
Oldal: Pecznyík Pál 90 éves!
Garai András NET Misszió - © 2008 - 2020 - garainyh.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »