Garai András NET Misszió

"Hirdessétek az evangéliumot!" Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel a világhálón

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 2009.04.05.                  BÖJT 6. VASÁRNAPJA     Olvasd a Szentírást!

Veled van az ÚR, Izráel Királya!                                                                           

Zof 3, 14-17

 Virágvasárnap, a nagyhét kezdetén e mintegy kétezer-hatszázötven éves ősi prófécia szavaival hirdeti igéjében Isten, az ő örök emberszeretetét; melynek csúcspontja a golgotai kereszt! Két ízben is elmondja: „Veled van Istened az ÚR”! Isten négybetűs neve: JHWH, az örök Vagyok (lásd 2Móz 3,14), ezt hirdeti: Én értetek és veletek vagyok! És „Boldogan örül neked, megújít szeretetével” (17. v.)! Hogyan teszi ezt? Heti igénkben válaszol: „Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne” (Jn 3,14-15)! S ezt követi az „arany-evangélium”; úgy szeretett Isten téged is, hogy egyszülött Fiát küldte el e világba, és emberré lett érted; s azért vonult be virágvasárnap Jeruzsálembe, hogy keresztre adja magát érted! Érted? A zöld pálmaágak jó előre hirdetik ezt a győzelmét a bűn, halál és ördög felett, s köszöntik a győztes Urat! Jézus nem paripán, harci ménen vonult be a fővárosba, hogy átvegye a világi uralmat. Neki nincs politikai célja, s nem kenyérkirály; de ő a megígért Messiás, akit a nép így üdvözölt, hozsánnát zengve: „Áldott a Király, aki az Úr nevében jön!” (Lk 19,38) „Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!” (Jn 12,13) Beteljesítette ez által Zakariás próféciáját: „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” (Zak 9,9) S ezekkel teljesen egybecseng mai igénk; melynek szerzője az istenfélő Ezékiás király ükunokája volt. Zofóniás, ugyanis Jósiás; Júda királyának uralkodása idején prófétált. Ismeretes, hogy ő hajtotta végre a reformot a templomi istentiszteleti életben; megtisztítván azt az utálatos bálványoktól, s ebben Jézus előképe volt. S ekkor Zofóniás, Isten ígéretét hirdeti; vége lesz a népet sújtó ítéltnek, és az ÚR, mint Izráel Királya fog népe között uralkodni; együtt lesz velük! Ez a prófécia teljesült be az Úr Jézus eljövetelével. Ő: Isten; aki bűneinket maga vitte fel testében a fára, s a minket terhelő halálos ítéletet elviselte, s legyőzte ellenségeinket (lásd 15. v.)! Virágvasárnapi örömünk forrása a címben idézett ígéret. S ha a te életedbe is bevonulhatott már Jézus és annak Királyává, teljhatalmú Urává lett, akkor: ujjongj, kiálts örömödben, örvendezz és vigadj teljes szívből; – mert ezt teszi Istened is, aki veled van örökké (lásd 17. v.)! És te, hálából, örömhírt mondó követe; azaz misszionáriusa vagy-e már?!   

Garai András

 

 „Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.04.12.                  HÚSVÉT VASÁRNAP         Olvasd a Szentírást!

A másik tanítvány látott és hitt – boldogok, akik nem látnak és hisznek!               

Jn 20,1-10

 Ma a keresztyének szerte e világon, Uruk és Istenük feltámadását ünneplik s hirdetik: „Az ÚR feltámadt! Az ÚR valóban feltámadt! Dicsérjük az URat! Halleluja!” Ezt az örömhírt, maga a megdicsőült Emberfia jelenti be heti vezérigénkben. A felmagasztalt Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jel 1,18)! Ez keresztyén hitünk alapja: Krisztus meghalt bűneinkért és feltámadott megigazulásunkért! S így megigazult, kegyelmet nyert bűnösként élhetünk már, és hirdethetjük a halál legyőzőjének s a húsvéti hit teremtőjének nagy tetteit mindazoknak, akik még nem jutottak el az Úr Jézusba vetett személyes hitre. János evangélista az üres sír látványára jutott élő hitre, ám a kételkedő Tamásnak ehhez Jézus meglátására volt szüksége. De a hitre jutásukban közös az ige; az élő, a testté lett, a hallott, az olvasott, a megtapasztalt ige. Pál szerint: „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” (Róm 10,17). Jézus háromszor is elmondta nekik: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad” (Lk 18,31-33). A szeretett tanítvány, aki az utolsó vacsorán, Jézus kebelén nyugodott, s aki egyedül követte a keresztig; látta Jézust meghalni, s így az Írások beteljesedését. Őt Jézus különösen is szerette; édesanyját is rábízta. S a vasárnap hajnali futás a sírhoz, számára teljes bizonyosságot adott; nem volt sírrablás; a tolvajok biztos nem göngyölítették volna össze Jézus szemfedelét. Az történt, amit előre megmondott az ÚR: „Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. – Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól” (Jn 10,17-18). Aki Lázárt is feltámasztotta, az életre kelti mindazokat, akik hiszik, hogy ő Isten Fia, a megígért Messiás! A szeretet apostola kiállta a hit próbáját, amit mi sem kerülhetünk ki. Jézus most személyesen neked szól: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 11,25-26) Nem lehet akadály, hogy te nem láttad az üres sírt, sem a feltámadt Jézust, húsvét vasárnap! Előre válaszolt e kifogásodra: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek” (Jn 20,29)! S most válaszodat várja. Felelheted: „Én Uram és én Istenem”!

Garai András

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.04.19.        HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP   Olvasd a Szentírást!

Aki hallja a Fiú igéjét és hisz az Atyában, annak örök élete van!                                     

Jn 5,24-25

A mai fehérvasárnap az újjászületés csodájára emlékeztet heti igénk (lásd 1Pt 1,3). Nem csak a húsvétkor megkereszteltek vehettek ma először úrvacsorát az ősegyházban; „mint újszülött csecsemők” (1Pt 2,2); és vetették le fehér ruhájukat, de mindazokat, akik hisznek a húsvétkor feltámadt élő Úr Jézusban, Isten újjászüli ma is igéje s Szentlelke által és ingyen kegyelméből üdvözíti és gyermekévé fogadja őket! És akik így újjászülettek, azok tényleg más életet élnek. Engedelmeskednek Jézusnak, benne maradnak, igéje világosságában járnak. Az Isten Báránya érdeméért üdvözülnek; aki, mint helyettes áldozatuk, elvette bűneik büntetését, és a kereszten elszenvedte azt. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, (!) aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta” (Jn 3,36)! Az ember; halott a bűn miatt, de ő azért jött el közénk, hogy az elveszettet kihívja. S ha valaki enged hívásának, már át is ment a halálból az életre, sőt nem fog ítéletre sem menni! Mai kétmondatos igénkben mindaz benne van, ami az örök életre; az üdvösségre szükséges számunkra. Isten értehetetlen, kegyelmes szeretete, hogy a lelki halál állapotában lévő bűnös ember meghallhatja Fia szavát. S mert ő a testté lett és élő Ige; életet tud adni azoknak, akik meghallották hangját. A szeretet apostola megismétli, immár személyes vallomásként, Jézus e kijelentését (24. v.): „Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket” (1Jn 3,14). De Isten előbb szeretett minket s arany-evangéliumában (Jn 3,16) minden embernek felkínálja az örök életet, aki hisz egyszülött Fiában! Ő az új élet Teremtője s a világ Megváltója! Hogyan üdvözülhetek tehát? Egyszerűen az Isten Fiában való hit által! Ha be/elfogadom őt személyes Megváltómul, Isten örök életet ad azonnal, ingyen kegyelméből! Lehet-e üdvbizonyosságom? Igen! Luther így vall erről az elnyert örök életről, amit nemcsak hiszek, de teljes bizonyossággal tudhatom is, hogy: „az örök élet előre az enyém! Ha meg nem kapom itt e földön, odaát már soha többé nem jutok hozzá. De hogyan kapom meg? A kezdet Istené: Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét, s szívet is hozzá, hogy az igét hittel befogadd. Az ige pedig, nem máshová, hanem Krisztushoz vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüngnöd, akkor ő megvált testi-lelki haláltól s már tied is az örök élet.” Ő a feltámadás és az élet! A tied is már?

Garai András

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 2009.04.26.       HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP    Olvasd a Szentírást!

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének!                                       

Jak 5,(13)16-20

 Jó Pásztor vasárnapján; Jakab az élő, mert pásztorolt! gyülekezetet bátorítja közbenjáró imára, hogy a juhok ily módon is pásztorolják egymást. Az egyetemes papság elvét vallva; Károli ősi szavaival elmondhatjuk, hogy „a hitből való imádság megtartja a beteget és az Úr felsegíti őt” Bűne megbocsáttatik; ezért „igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése” (15.16. v.)! Az Isten irgalmas s kegyelmes szeretetével van telve a föld; de mindazok szíve is, kik Jézust már elfogadták személyes Megváltójuknak és jó Pásztoruknak! De, hogyan pásztorol a Főpásztor? Heti igénk szerint, Krisztus így jelenti ki önmagát, az örök Vagyok Atyjához hasonlóan; mert ő Isten: „Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik” (Jn 10,11.27-28)! Személyes lelkigondozói szolgálatát, közbenjáró imáját is ismerhetjük: „Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait” (Lk 22,31-32)! Általános értelemben minden betegség a világban lévő bűn következménye. Ebben a konkrét esetben; a gyógyulás össze van kapcsolva a bűnök megbocsátásával (miként Jézus több gyógyítási csodájánál is); mert e súlyos betegség valamilyen konkrét bűn következménye volt. S ahol ezt felismerve megvallják, – nyilvánosan, de Istennek mindenképpen, miként Dávid, (lásd Zsolt 51) –, megtapasztalhatják az ÚR Jézus csodálatos gyógyítását! Isten már rég kijelentette választott népének: „Én, az ÚR, vagyok a te gyógyítód” (2Móz 15,26)! Az ÚR apostola pedig így tanít: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” (1Jn 1,9). A bűnös, megtévedt iránti testvéri szeretet életmentő lehet! Jó Pásztorunk számára az egy elveszett juh is fontos volt, elment, hogy megkeresse és visszahozza a nyájhoz. Ebben az értelemben lehet az ő követőinek hirdetniük a bűnben élő, megújulásra szoruló, igazságtól eltévelyedett társaik felé az életadó evangéliumot; miként azt, missziói parancsában bízta ránk Urunk! Hiszen, akit Jézus már megmentett az örök haláltól, és minden bűnét elfedezte kiontott vérével, s magához térítette élő igéjével; irgalmas s kegyelmes szeretetével; az hogyne tenne erről bizonyságot, az ő „bojtárjaként”! Ezért, (1Jn 5,16 s címadó versünk alapján is) könyörögjünk egy(a)másért is!

Garai András

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 2009.05.03.        HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP   Olvasd a Szentírást!

Mindenkor örüljetek!                                                                                        1Thessz 5,16-24

 Jubilate vasárnapján a zsoltáros ujjongásra hívja fel Krisztus élő gyülekezetét: „Örvendj egész föld, az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét!” (Zsolt 66,1-2) De mi az oka a keresztyének húsvét utáni örömének? Heti igénkben, Pál felel: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17) Luther; Szentlélekben való örömre bíztat, mert „a Lélek gyümölcse: öröm” (Gal 5,22)! „Krisztus nagyszerű örömöt ígér tanítványainak; a mi szívünk örvend, mikor feltámadását magunkra vesszük (ha hisszük, hogy érettünk, helyettünk, miattunk történt kereszthalála és feltámadása), s látjuk, hogyan győzte le javunkra a bűnt, halált, ördögöt, hogy általa mi is örökké éljünk. Ez igazi, örökre megmaradó öröm, amely minden szomorúságot örömre vált, és amelyet soha, senki nem vehet el tőlünk.” Pál a keresztyén életforma legfontosabb jellemzőit foglalja össze hat felszólításban, s ezekhez alapigénk végén hozzáfűz két kérést is a békesség Istenéhez, mert ő hív el minket a vele való életre, és ő meg is cselekszi azt, hogy megszenteljen és megőrizzen Jézus visszatéréséig. Mert akár élünk addig, akár meghalunk; második eljövetelekor vele együtt elragadtatunk, s az Úrral leszünk örök örömben! Ezért írja: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. Az Úr közel!” (Fil 4,4.5) Mert az eljövendő „Isten országa igazság, békesség és Szentlélekben való öröm” (Róm 14,17). Jézus az imádság meghallgatását ígéri, búcsúbeszédeiben: „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek; kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen” (Jn 16,23.24)! Ám, míg teljességre jut örömünk, már e földi életünkben teljesíthetjük az apostol e hat kérését; hogy ujjongó életünk Isten dicsőségét hirdethesse. Mindenkor örülhetünk, imádkozhatunk és hálát adhatunk neki. A Szentlélek munkáját a különféle kegyelmi ajándékokban ne fojtsuk el; a prófétálást ne vessük meg; ám gondosan vizsgáljuk meg, Isten szavát szólja-e az igehirdető! A tévtanításokat, és a gonosz minden megnyilvánulási formáját utasítsuk el! De ha „valakinek nincsen bölcsessége, (mindehhez) kérjen Istentől, de hittel kérje!” (Jak 1,5.6) Újjászületett keresztyénként; már itt Krisztusban élhetünk (lásd Gal 2,20) ujjongó életet, amely teljessé lesz Isten örök országában. „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt; mert uralkodik az Úr ... a Mindenható!” (Jel 19,7.6)

Garai András

„Hirdessétek az evangéliumot!”

2009.05.10.       HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP    Olvasd a Szentírást!

Énekelték Mózes és a Bárány énekét!                                                                       

Jel 15,3-4

 Mai alapigénkben a mennyei istentiszteleten felhangzó, győztesek hálaénekéről olvashatunk; amit az üvegtenger mellett zengenek. A zsoltáros is erre buzdít heti igénkben: „Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett!” (Zsolt 98,1) A mennyei jelenések között, korábban már János apostol látta a Bárányt és kíséretét a Sion hegyén, és hárfások zenéjét is hallotta: „És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt.” (Jel 14,3) Majd új győzelmi éneket is hall: „Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké” (Jel 19,1)! S a Bárány menyegzőjén is felhangzik a nagy sokaság éneke: „Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!” (Jel 19,6) Ezek az igék egybehangzóan hirdetik: az örök életben örök éneklés vár ránk! De ki tud majd ott új éneket zengeni? Csak az, aki itt már újjászületett, és megmosta ruháját a Bárány vériben, s így új életet nyert; ingyen, kegyelemből, az Úr Jézus Krisztusba vetett élő hite által! Ezért már e földön énekkel van tele a szíve, szája; de nem is ő, hanem a benne lakozó Lélek ujjongva dicsőíti Urát, Istenét! Mert a Pártfogó, az igazság Lelke elvezet minket a teljes igazságra. Búcsúbeszédeiben Jézus ezt ígérte: „Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém…” (lásd Jn 16,14-16) Jézus egylényegű az Atyával; ő Isten. Ezért már itt és a mennyben a Szentháromság Isten dicsőségét hirdeti minden ember; akit az ÚR teremtett, megváltott és megszentelt. Pál is erre buzdítja a Krisztusban elrejtett életet élő embereket: „A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.” (Kol 3,16) S Mózes hálaadó énekének (lásd 2Móz 15,1-18) központjában egy kérdés áll, erre mindenkinek személyesen kell válaszolnia: „Ki olyan felséges, mint te vagy szentségedben? Dicső tetteiben félelmetes, csodákat cselekvő” (11. v.) A saját énekünk lehet Sundar Singh vallomása: „Eldőlt a szívemben: Követem Jézust. Nincs visszaút!” Isten nagy műve az Ószövetségben; választott népe megszabadítása az egyiptomi fogságból Mózes által. S az Újszövetségben; a Krisztusban hívők megszabadítása a bűntől, haláltól s ördög hatalmából az ártatlan Bárány keresztáldozata által! Kezd el ezért még ma Te is új himnuszod: Hozsánna! Jézus segíts, ments meg, üdvözíts!

Garai András

 

 

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 2009.05.17.      HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP     Olvasd a Szentírást!

Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek!                                          

Kol 4,2-4

A mai vasárnap igéi felszólítanak: „Szüntelenül imádkozzatok!” (1Thessz 5,17) Az Úr Jézus ebben is példát adott és „mintaimádságot” is kaptunk tőle, hogy miként az ige a lelki kenyér a követői számára, úgy az imádkozás a lélek lélegzetvétele legyen egész életünkben. És az ilyen imádkozó életvitel részesei együtt ujjonghatnak a zsoltárossal: „Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.” (Zsolt 66,20) Mert a mi Istenünk imádságot meghallgató ÚR! Jézus is megerősíti: „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (Jn 16,23b) Az imádság: párbeszéd Istennel; ő igéjében szól hozzánk, mi imádságban, énekben válaszolunk neki. Egy szemléletes kép szerint az imádság két kinyújtott vagy összekulcsolt kézhez hasonló. Egy kezünkön öt ujj van, de ha erősen meg akarunk ragadni valamit; mind az öt ujjunkra szükség van. Az imákban üres kezeket emelünk fel az ÚR felé, hogy ő töltse meg ajándékaival. Így a mi imádságaink is, tartalmát, sorrendjét tekintve a következő öt részből állnak. Első helyen az Úr Isten dicsőítése; magasztalása, imádása kell, hogy felhangozzon; „csupán” azért, mert ő a Szentháromság örök Isten! Őt dicsérjük már most, és az örökkévalóságban is folytatódik ez a dicsőítés! Ezt követi a hálaadás az ő ajándékaiért; tehát mindenkor, mindenért hálát kell adnunk, mert ez az ő szent és jó akarata. Felsorolhatatlan itt, hogy mikor, mit köszönünk meg Istennek napról napra. És a naponkénti imádságunk középpontja, harmadik tétele a bűnvallás: Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmezz! Ezt csak egyes szám első személyben mondhatjuk el; szemtől szemben Teremtő, Megváltó és Megszentelő Istenünkkel! Nem tilos, hogy térdre hullva alázkodjunk meg a bűnt gyűlölő, de a hozzá megtérő bűnösnek kegyelmet adó szent Isten előtt! Közbenjáró imánkban másokért könyörgünk. Pál azt kéri alapigénkben a kolosséi gyülekezet tagjaitól, hogy értük is imádkozzanak, de nem azért, hogy a börtönajtót nyissa meg Isten előttük, hanem az ige ajtaját tárja ki, hogy megértsék a Szentlélek világosságában, mi is a konkrét üzenete számukra, amit tovább kell adniuk az igehirdetés során. Végül a kisujjunk is szóhoz juthat; saját magunkért is könyöröghetünk; feltárva személyes kéréseinket hittel; de ezt is az Úr Jézus nevében tegyük! Fogadjuk meg az apostol e tanácsát: imádkozásunkban legyünk kitartóak és éberek! Rogate!

Garai András

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.05.24.        HÚSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP   Olvasd a Szentírást!

Az Isten országa: igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm!                   Weblap látogatottság számláló:

Mai: 38
Tegnapi: 64
Heti: 218
Havi: 1 048
Össz.: 202 850

Látogatottság növelés
Oldal: Garai András heti áhítatai, 2009. 04. 05. hó
Garai András NET Misszió - © 2008 - 2020 - garainyh.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban: