Garai András NET Misszió

"Hirdessétek az evangéliumot!" Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel a világhálón

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.01.04.              ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP     Olvasd a Szentírást!

Alázzátok meg magatokat az Úr előtt!                                                                                       Jak 4,10-17

Ez az első vasárnap az újesztendő kapujában; összekötő híd karácsony és vízkereszt, e két ősi keresztyén ünnep között. Ezek közös üzenetét a heti vezérige így foglalja egybe: „Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14) Az Úr testvére; Jakab apostol újévi intelmei tiltás formájában kerültek megfogalmazásra a gyülekezet számára, a negatív cselekedetek nevesítésével. Mivel az elmulasztott jó tett, és a megtett gonosz cselekedet is; egyaránt bűn Isten szemében, aki pedig minket „Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk” (Ef 2,10) – amint hallhattuk is az újévi alapigében. Így: a ne rágalmazz, a ne ítélkezz embertársad felett, ne légy elbizakodott; mindez az Isten nélkül élő, kérkedő embernek komoly figyelmeztetés. S összecseng Jézus szavaival, aki nemcsak az elbizakodott farizeusról mondta: „Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik”! (Lk 18,14) Ez évben ezért alázattal hagyatkozzunk az Úr Isten vezetésére, és ezt mondjuk: „Ha az Úr akarja és élünk, és ezt, vagy azt fogjuk cselekedni” (15. v.) Jézus jajkiáltása hangzik ma az alázatoskodó, ítélkező keresztyéneknek: „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok”, mert elhagytátok az igazságos ítéletet, az irgalmasságot, a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni. (Mt 23,23)! Ám, aki a testté lett Igében felismerte az Atya egyszülöttjének dicsőségét s Jézust elfogadta személyes megváltójául; erőt kap arra, hogy a benne élő Úr által megtegye a hitből fakadó jó cselekedeteket! A világ világossága felragyog szívében s felismeri, meglátja bűneit; de meghallja a neki szóló örömhírt is: „hogy az Isten világosság, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1Jn 1,5.7)! Önkijelentésében Jézus így szól: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága”. (Jn 8,12) E héten Epifánia; ami a misszió ünnepe is, Isten dicsőségének Jézus Krisztusban való megjelenését hirdeti e világban. Az Ószövetség evangélistája, az ünnep textusában (Ézs 49,1-6) őt magát, az Úr Szolgáját szólaltatja meg próféciájában: „Figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az ÚR. Ezt mondta: A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.” De ti is: „Hirdessétek az evangéliumot...!” (Mk 16,15)

Garai András

 

 

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.01.11. VÍZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP Olvasd a Szentírást!

Örüljetek, ti igazak, az Úrban!                                                                                 Zsolt 97,1-12

De miért is örüljenek az ÚR Isten gyermekei? A rövid válasz: mert „Uralkodik az ÚR!” (1. v.) S a részletes indoklást az Isten végtelen uralmát ünneplő 97. zsoltár tartalmazza, mely az Urat, mint királyt magasztalja és Isten királyságának énekei közül való, (a 47. 93. s 96-99. zsoltárral együtt). Mai igénk, az ÚR Istent az egész föld, nem csak Izráel népe királyaként és bírájaként énekli meg, és tartalmában az Ószövetség evangélistájának próféciáival (lásd Ézs 40-55. rész) cseng egybe. S Vízkereszt ünnepkörének fő üzenete: Isten dicsősége Krisztusban jelent meg e világban. Ezért akiket ő újjászült igéje s Szentlelke által, az ÚRisten dicsőségét hirdetik egész életükkel; heti vezérigénk szerint: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8,14) és leányai! Az ÚR gyermekei miért örüljenek e zsoltár tanítása alapján? Most, csupán öt indokot említek, válaszként: 1. Mert az ÚR ítélni fog! Egykor az özönvíz által ítélte meg a földet; ám az utolsó ítélet, tűz által történik (lásd 2Pt 3,5-7); „és megégeti ellenségeit mindenütt” (3. v.)! 2. Mert „minden nép látja dicsőségét” (6. v.)! Ez a misszió határtalan lehetőségére emlékezteti Krisztus mai követőit is: „hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15b)! Akár mai korunk eszközeit felhasználva; ezen a világias világhálón is eljuthat Isten szent igéje „szerte az egész világba” (Mk 16,15a)! Téged mire űz s vezérel a Lélek; az ÚR dicsőségének, hatalmának, igazságának, szeretetének hirdetése érdekében?  3. Mert majd „megszégyenülnek a bálványimádók mind” (7. v.)! És a „semmik”; a magunk teremtette bálványistenek is az élő, igaz Isten előtt hódolnak, s az ő ítélete alá jutnak. 4. Mert „megőrzi ő hívei életét” (10. v.); sőt örök életre őrzi meg azokat, akik hisznek az őáltala megdicsőített Fiúban, s rá hallgatnak (lásd Mt 17,5). Az Úr Jézus földi megdicsőülése, csak előkép és pillanatfelvétel arról a dicsőségről, ami Isten gyermekeire vár az ő országában. 5. Mert „fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre” (11. v.)! Pál ezért írta, börtönből: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek” (Fil 4,4)! S címadó igeversünkről, Luther így vall: „Az öröm a hit gyümölcse. Meg kell ahhoz igazulni, hogy valaki örülhessen az Úrban! Az evangélium azt ígéri, hogy Krisztus magára veszi bűneinket. Ezzel a hittel gyönyörűség az Istenre gondolni. Ebből a hitből aztuán szeretet, öröm, béke s hálaének fakad. Az ember szívbéli gyönyörűségét leli Istenben.” Te is?!

 

 Garai András

 

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.01.18. VÍZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP Olvasd a Szentírást!

Az ige a szívedben van, teljesítsd hát azt!                                                                                     5Móz 30,11-15

Az ígéret földjére való bemenetel s Mózes halála előtt; Isten az élet és a halál útját tárta Izráel népe elé. A mai igeszakaszunkat megelőző versben azt is elmondja most nekünk, miként lehet a jót, és nem a rosszat választanunk: „Ha hallgatsz Istenednek, az ÚRnak szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz Istenedhez, az ÚRhoz teljes szívvel és teljes lélekkel” (10. v.)! Az Újszövetség népe számára Isten mindkét igéje; a törvény s az evangélium egyformán fontos; de az Ószövetséget Krisztuson keresztül vizsgálja; hisz a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünk; s csak úgy lehet az ige a szívünkben, ha már Krisztus él bennünk (Gal 2,20). Benne egészen közel jött hozzánk Isten országa! Luther szerint: „Krisztuson kívül minden kárhozatos és elveszett; Krisztusban viszont minden jó és üdvösséges”! Jeremiás által folytatja kijelentését a szívbe írott törvényről Isten, aki új szövetséget köt népével, ha eljön az ideje: „Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek”. Ez az új szövetség a golgotai kereszten köttetett meg, „mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre” (Jer 31,33-34). Az Úr Jézus, áldozati halálával eleget tett a törvény követelésének; adóslevelünket kifizette, odaszegezve a keresztfára. Így lett üdvössége az Isten törvényének eleget tenni nem tudó bűnösöknek, mert „ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges” (Lk 18,27); ez éves igénk szerint! A törvényben Isten megmentő s üdvözítő akarata nyilvánult meg; melynek összefoglalása a Tízparancsolat s a szeretet nagy parancsolata: szeresd az URat s embertársad! Heti vezérigénk is Isten parancsolatának, akaratának, igéjének ó- és újszövetségi megjelenési formáiról szól: „A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg” (Jn 1,17)! De mit tanít mindezekről a pogányok apostola? Pál szerint; „a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki »cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa«. A hitből való igazság pedig így szól: »Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben«, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz” (Róm 10,4.5.6.8.9)! Hiszed és vallod mindezeket te magad is?

Garai András

 

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.01.25. VÍZKERESZT UTÁN 3. VASÁRNAP Olvasd a Szentírást!

Isten vagyok én, szent vagyok köztetek!                                                                               Hós 11,1-4.9

Mai igeszakaszunkban a kegyelmes Isten hűséges szeretetét hirdeti a próféta; s ez az Úr Jézus Krisztusban lett láthatóvá számunkra. Mint minden igének; ennek is van egy, adott történelmi korban megszólaló, és egy nekünk szóló üzenete; akik az Ószövetséget az Úr Jézus személyén keresztül olvassuk; s őt keressük Isten prófétai kijelentésében is. Az ÚR, az ő nevét és legfőbb tulajdonságát a címben idézett versben közli választott népével. Az örök Vagyok Mózesnek is így jelentette ki magát: „Népemmé fogadlak titeket, és a ti Istenetek leszek; megszabadítalak benneteket, és megtudjátok, hogy én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek.” (2Móz 6,7) A nép között, az egyiptomi kivonulástól kezdve, jelen volt a bálványimádás; az őket körülvevő pogány, más népek isteneinek tisztelete, a nekik való áldozatbemutatás. Gondoljunk csak a Tízparancsolat; a két kőtábla átadására; már ekkor az aranyborjút imádta a nép! Ezért, megmagyarázhatatlan s érthetetlen számunkra a szuverén Isten e döntése: „Hiszen te Istenednek, az ÚRnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az ÚR, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül. (…) Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR” (5Móz 7,6-8) mint földi apa a gyermekét, úgy szereti Isten a népét; s Fiában ő a mi mennyei Atyánkká lett! Jézus mondja övéinek: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.” (Jn 15,16) S Péter hozzáteszi: „Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk örök országába” (2Pt 1,10-11)  A szent Isten apostola által ezt kéri: „Mint engedelmes gyermekek – mivel ő, a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban” (1Pt 1,14-15)! Vízkereszt, – a missziót is magában foglalja. Heti igénk ennek következményét tárja elénk: „Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában.” (Lk 13,29) Akit Jézus magához téríthetett, az hirdeti az ő örömhírét; miként Pál, akit (ma!) a damaszkuszi országúton hívott el s lett a pogányok apostola! Luther szerint; Isten választott ki bennünket, hogy egyedül az ő kegyelmes szeretetével dicsekedjünk. Hirdessük evangéliumát!

Garai András

 

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.02.01.    VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP  Olvasd a Szentírást!

Megjelenik az ÚR

dicsősége!                                                                               Ézs 40,3-11

Mai igeszakaszunk az egyházi év első részét; a karácsony ünnepkörét zárja le. Az Ószövetség evangélistája örömhírt mondott akkor népének, de nekünk is ezt kiáltja: „Itt van Istenetek! Az én Uram, az ÚR jön hatalommal” (9. 10. v.)! Egykor Júda népét vigasztalta; véget ér babiloni fogsága, s az ÚR eljön népe megváltására. Ezért kell utat készíteniük a pusztában, és a puszta szívben is, az ő fogadására! Isten dicsősége visszatér Jeruzsálembe, és a templomba; ahonnan a nép bűnei, bálványimádása miatt kivonult. Letelt a rabság, kétszeresen megbűnhődött a nép, ezért az ÚR gondoskodik róluk; megváltja, megszabadítja őket. Ez az evangélium; az igazán jó hír, évszázadok óta! Az Újszövetség népe Krisztusban látja e prófécia beteljesedését; mert ő az Isten képmása és dicsőségének kisugárzása. „Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felismerjük az ő dicsőségének ragyogását” (2Kor 4,6)! Heti igénk, ezt így fogalmazza: „Fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad” (Ézs 60,2)! Ő – Isten! S valóban, Jézus megkeresztelésekor és megdicsőülésekor is felhangzott az Atya szava: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok” (Mt 17,5)! Az ÚR Isten dicsősége a megdicsőült Krisztusban jelenik meg e világban, hogy imádjuk és dicsőítsük őt! Megilleti őt az Úrtól tanult imádság dicsőségmondása is, mert János apostol, jelenéseiben a felmagasztalt Krisztust látta; „aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket; övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Íme, eljön felhőkön, és meglátja minden szem” (Jel 1,5-7)! Krisztus második eljövetelekor, mint Bíró és diadalmas Király érkezik meg. Első eljövetele csendben, rejtetten történt, ám a betlehemi mezőn mégis felhangzott a nagy glória az angyalok ajkán (lásd Lk 2,13-14)! Ézsaiás mai próféciájában a jó pásztor képe is megjelenik (lásd 11. v.). Vérével váltotta meg juhait a jó pásztor, az életét adta értük; „megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Fil 2,8-11)! De milyen lehetőség van arra, hogy mások is, még sokan részesüljenek az ÚR örök dicsőségében? Pál hirdeti: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz” (Róm 10,9)! Te is!

Garai András

 

 

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.02.08.               HETVENED VASÁRNAP      Olvasd a Szentírást!

Jézus így szólt Mátéhoz: Kövess engem!                                                                                      Mt 9,9-13

Mától az egyházi esztendő második nagy szakasza kezdődik el. Böjtelő idején készüljünk igaz megtéréssel Jézus passiójának méltó megünneplésére! Csendüljön fel ajkunkon és szívünkben is, Dániel bűnbánó imádsága e heti igénkből: „Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket” (Dán 9,18)! Mai igeszakaszunk alkalmat ad arra, hogy elhívatásunkról és kiválasztásunkról is elgondolkodjunk. Nem természetes az, hogy keresztyének; tehát Krisztushoz tartozók lehetünk! Isten szuverén ÚR; azt hív el szolgálatába, akit akar! De igéje s Szentlelke által ma is sokakat magához térít. Az ÚR Jézus egylényegű az Atyával; s tanítványokat hívott el, akiket akart. Környezete számára is megbotránkoztató volt, hogy Kapernaumban, a vámszedő asztaltól hívta el Mátét; Isten ajándékát, aki azonos Lévivel, s a későbbi evangélistával. „Kövess engem!” Csak ennyit mondott neki s a vámszedő azonnal, minden kifogás nélkül felállt, otthagyva munkáját követte az ÚR Jézust; sőt nagy vendégséget is rendezett ennek örömére! Az ÚR pedig asztal- s így életközösséget is vállalt a római uralom szolgálatában állott zsidó vámszedővel, s társaival, akiket a farizeusok megvetettek. De Urunk értékrendje más! „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket” (13. v.)! S Lukács hozzáfűzi: „megtérésre”! A magukat igaznak tartó farizeusok s írástudók számára ez a mózesi törvények súlyos megsértését jelentette, ám Jézus, a próféta szavaival felülírja azokat: „Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat” (Hós 6,6). Hegyi beszédében is ezt hirdette: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek”! (Mt 5,7) Az önigazak; akik szerint, nekik nincs szükségük a megtérésre; önmagukat zárják ki az üdvösségből, ezért nem lesznek ott a kegyelmet nyert bűnösökkel együtt Jézussal; a királyi menyegzőn, Isten örök országában! De mit üzen ma nekünk Máté elhívása s engedelmessége? Luther, világos választ ad minden idők Krisztus követőinek: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki” (Jn 15,16). „Mert én vontalak titeket magamhoz, én ajándékoztam nektek mindenemet, hogy se a magatok, se a világ jócselekedeteivel és érdemeivel ne dicsekedhessetek, hanem egyedül az én kegyelmes szeretetemmel!” Íme, így kezdődik az Úr Krisztus követése; Imitatio Christi! Te meghallottad már Jézus hívó szavát? „Kövess engem!”   

 Garai András

 

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.02.15.             HATVANAD VASÁRNAP       Olvasd a Szentírást!

Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait!                                                                                   Mt 13,10-17

Mai igénk titokról szól, mintegy közbeékelve ez üzenetet a magvető ismert példázata és annak magyarázata közé; amely mindhárom szinoptikus evangéliumban olvasható. Az Isten királyi uralmáról szólott Jézus, a nyilvános fellépése kezdetén; Keresztelő János e szavait szó szerint idézve: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Mt 4,17; és 3,2) Isten szuverén Úr, s annak jelenti ki magát, akinek ő akarja! De Jézus mindenkori tanítványainak megadatott, hogy a bennük élő Lélek által felfogják: Krisztusban az Isten királyi uralma kezdődött el. Ám a hit nem áll az emberek hatalmában; az is Isten ingyen kegyelmi ajándéka! S ő, igéjében szól hozzánk. Vegyük komolyan heti vezérigénk figyelmeztetését: „Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket” (Zsid 3,15)! Akik Isten igéjét; a magot nem fogadják be, s nem termik a hit gyümölcseit; róluk idézi a prófétát Jézus: „Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek!” (Ézs 6,9) Aki szívével nem érti az igét; nem tud megtérni! Az ördög munkája, hogy kiragadja az igét az ember szívéből! Boldognak mondja tanítványait az Úr (16. v.). Evangélikus istentiszteleteken mindig elhangzik az igeolvasás után: Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét! Jézus csak azokról mondja, hogy megértették az igét, akik gyümölcsöt teremnek. Ha megértem az igét, Istent ismerem meg; s az Atya és a Fiú valódi ismerete az örök élet! Az ige üzenete örökérvényű; s ma az a boldog, aki hit által fogja fel és fogadja be szívébe Jézus Krisztust, az Urat (lásd Jn 20,29)! Máté többes számban beszél a mennyek országának titkairól; ám a Szentírás önmagát magyarázza, nekünk is tudakoznunk kell az írásokban az Úr akaratát! Mit is tanít Pál, leveleiben, Isten titkáról? Néhány kiragadott vers segítségével szemléltetjük; amikor a Bibliában titokról van szó, az mindig kapcsolatban áll Isten királyságával. Pál úgy érti Krisztus titkát; hogy „a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által” (Ef 3,6)! S feltárja előttünk azt a titkot, „amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek. E titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Mi őt hirdetjük.” (Kol 1,26-28) Miért? Hogy sokan „eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére” (Kol 2,2)! Ismered az ország titkát?!

Garai András

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 13
Tegnapi: 64
Heti: 193
Havi: 1 023
Össz.: 202 825

Látogatottság növelés
Oldal: Garai András heti áhítatai, 2009. 01. 02. hó
Garai András NET Misszió - © 2008 - 2020 - garainyh.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »