Garai András NET Misszió

"Hirdessétek az evangéliumot!" Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel a világhálón

Szabadulás a Sátán markából

 

Jézus Krisztus meg tud szabadítani a Sátán kezéből

 

Bizonyára sokakat megrázott - és talán fölrázott - a nemrégiben történt mezőkovácsházi gyilkosság, amikor egy sátánimádó fiú a saját húgát brutálisan földarabolta. Azóta más hasonló szörnyűségről is hallhattunk, olvashattunk. Jó lenne, ha sokan azok közül, akik eddig csak legyintenek az egészre, végre komolyan vennék: nem mese a Sátán és a démonok léte, és nagyon is reális dolog az, hogy az emberek ördögi szorításban vergődhetnek, ördögi hatások alatt cselekedhetnek... Mégis elsősorban azt szeretném, ha Jézus Krisztus személye és szabadító hatalma is fölragyoghatna sokak számára!

A nyílt sátánimádás jelentkezése kétségtelenül a világtörténelemnek a felé az antikrisztusi végkifejlete felé mutat, amely Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelét közvetlenül megelőzi (Jel 13,4.8.11-18). Meg kell jegyeznem, hogy a sátánkultusznak egyébként különösen is hatásos gerjesztői voltak bálványozott zenészek és együttesek már a 60-as évektől fogva: John Lennon kijelentette pl., hogy a Beatles sikeréért eladta a lelkét az ördögnek, a Rolling Stones pedig az ördög iránti szimpátiáról énekelt, stb. Ma is vannak. Magyarországon is, olyan együttesek, amelyeknél elég nyíltan folyik a Sátánnal és az antikrisztusi jelképekkel való kacérkodás. Szeretném odakiáltani mindenkinek, akit csak elérhet a szavam: az ördöggel nem lehet játszani!

Nemcsak a direkt sátánimádás révén kerülhetnek azonban emberek démoni befolyás alá. Van a Sátánnak sok más rejtett, titkos (=okkult) módszere is, melyeken keresztül ördögi hatások alá von embereket. Összefoglalóan okkult dolgoknak nevezzük ezeket, és okkultizmusnak a velük való foglalkozást. Ide tartozik mindenféle babonás hiedelem, varázslás, jóslás, bálványimádás és szellemidézés, pogány kultusz és titokzatos erőkkel való kapcsolat. Mindezekről Isten már Mózes által kijelentette Izráel népének (s ez a parancsa természetesen érvényes az Újszövetségben is):

„Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik”(5Móz 18,10-12).

Az utóbbi években, hazánkban is rendkívüli módon elszaporodott az okkultizmust terjesztő cikkek, könyvek, műsorok száma, tömegek növekvő démoni befolyásoltságát eredményezve. Sajnos, majd jönni fog a rossz „vetés” félelmetes „aratása” is (Gal 6,7)! A rengeteg szomorú jelenség közül csak néhányat hadd soroljak fel. Megrendítő, amikor pl. már óvodás gyerekek is a horoszkóppal foglalkoznak, pontosan tudva, hogy milyen asztrológiai jegyben születtek. Isten Igéjéről viszont fogalmuk sincs... Iskolások kabalafigurájukban bíznak, Uri Gellert próbálják utánozni, szellemidézést „játszanak” stb. Utóbbival kapcsolatban le kell szögeznünk, hogy sohasem a halott lelke jelentkezik a „halott idézés” során, hanem démoni csalás áldozata lesz az ember (3Móz 211,27). Még rosszabb, amikor valamelyik kollégiumban a tanár jósolgat a lányoknak ...

Emberek kapva kapnak a mágikus – bár „tudományos” köntösbe öltöztetett – gyógymódokon, mint pl. akupunktúra, reflexzóna-masszázs, autogén tréning. Orvosok, pszichiáterek (sőt némely lelkész is) okkult gyökerű befolyásolási technikákat is alkalmaznak pácienseik „kezelésére” (hipnózis, szuggesztió és hasonlók...).

Ezen kívül vallási tévelygések terjesztésével is „arat” a Sátán, a „világosság angyalának” tettetve magát (2Kor 11,14). Nem hallgathatjuk el, hogy a római egyház Mária-kultuszát is, más elhunyt szentek segítségül hívásával együtt, Isten halott idézési tilalma megszegésének kell tartanunk. De a pünkösdizmus és az ún. karizmatikus irányzatok területén is erőteljesen működnek Isten Lelkétől idegen erők. És mindez, amit fölsoroltam, csak kis töredéke annak, ami van!

A következmények – a látszólagos problémamentesség után – a kényszer-gondolatokon át az őrültségig, az öngyilkosságig vagy éppen a gyilkosságig terjedhetnek. Akin valamiképpen befolyást szerzett az ördög, azt lehet, hogy egy darabig hosszú pórázon hagyja, de elengedni nem szokta, hanem a kárhozatra vonszolja magával. Sőt, a szülők okkult bűnein keresztül a következő nemzedékekre is jogot formálhat a Sátán!

De mégis van Szabadító! Jézus Krisztus az „erősebb”, akivel szemben meg kell hátrálnia a Sátánnak és a démonok seregének (Lk 11,20-22). „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3,8b). Jézus Krisztus értünk történt megváltó kereszthalála, bűntörlő vére megsemmisíti a Sátán jogait (Kol 2,14-15; Jel 12,10-11). Csak valld meg bűnként az Úr előtt őszinte bűnbánattal mindazt, amivel csapdába ejthetett az ördög (egész Isten nélküli, önző életviteledet), és Jézus Krisztus bűnbocsánattal és szabadulással, győzelemmel és bizonyossággal, értelmes és őrök élettel ajándékoz meg! Az Úr Jézus nevében tagadd meg a Sátán uralmát életed felett!

Hadd zárjam személyes szóval. Én is az ördög foglya voltam. Családunk tele volt babonákkal, magam is vonzódtam az okkult dolgok felé. Megvolt ennek a következménye is nálam: káromló és öngyilkossági gondolatokban, meg egyebekben is...

De most boldogan hirdetem: Jézus Krisztus meg tud szabadítani a Sátán markából!

Adámi László

 

 

(Megjelent a „Vetés és aratás” c. evangéliumi folyóirat 1991/3. számában)

 

 *********************************************************

Meghatározó könyvek életemben

 

Sok bibliai történetet kisgyermek koromtól ismertem, nagyszüleimnél kezembe került Masznyik Endre Új Testamentom fordítása is; családunknak pedig kb. 9 éves koromtól volt Károli fordítású teljes Bibliája, amelyből sokat olvasgattam s keveset értettem. (Diósjenőről Dunakeszire kerülve egyébként már rendszeresen jártunk az evangélikus templomba.)

Gimnazista koromban hozzájuthattam a Békés-Dalos (róm. kat.) Újszövetség-fordításhoz, majd megvehettem első saját Károli-Bibliámat. A Szentírás lelkiismeretemben megmutatkozó erőteljes hatását először 15 és fél évesen éltem át, amikor Mt 10,33 igéjével ösztökélt az Úr az első komolyabb döntésre: féltem attól, hogy Jézus Krisztusnak meg kelljen tagadnia engem, – így léptem ki a KISZ-ből, 1970 őszén…

Múltak az évek, s közeledve az érettségi vizsga felé, a személyes hitre és a lelkészi szolgálatra való elhívásomat ilyen igékkel készítgette l973 tavaszán az Úr: „Eljegyezlek téged magamnak örökre…” (Hóseás 2,18 /Károli ford./), és „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket…” (János ev. 15,16). Így – a kitűnő érettségi után, visszavonva jelentkezésemet a budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karáról – jelentkeztem az Evangélikus Teológiai Akadémiára.

Ekkor – a nyári szünetben – kaptam egy nagyszerű könyvküldeményt Birtalan Tibor bácsitól, a matematika tanáromtól. Az l930-as és 40-es évek protestáns lelki ébredéséből származó, főleg az Evangélikus Evangélizáció működési köréből való kiadványok voltak ezek (de köztük volt pl. J. Stewart igehirdetéseinek gyűjteménye is: „Mit mond egy híres labdarugó Krisztusról”.)

Ebből a küldeményből olvashattam Pietilä A. J. finn evangélikus professzor könyvét: „A bűn mardosása és az Isten békessége”. Ez a könyv lett Isten döntő eszköze abban, hogy – lelkészem, Bolla Árpád előtti személyes bűnvallásban – igazán megnyíljon a szívem az Úr Jézus befogadására! Így indulhattam el az élő hit útján, a kegyelemre támaszkodva, „azzal a bizalommal, amelyet Jézus isteni szeretete szül a megnyíló szívben”. (Nem hallgathatom el persze, hogy hívő életem kezdeti időszakát még nagyon leterhelték – családi és személyes okkult megkötözöttségekből és részben a római katolikus hatásokból eredő – sötét, ördögi kényszergondolatok, de Jézus Krisztus megőrzött és megszabadított!)

Ugyancsak ebből a küldeményből került kezembe Túróczy Zoltánnak még nyíregyházi püspökké választása előtt tartott első lelkész-evangélizációja is, amely „Én a prófétákra támadok” címmel jelent meg: ez a könyv egész lelkészi szolgálatomra vonatkozóan mindmáig meghatározó jelentőségű lett. A könyv ajánló soraiban ezt írhatta le egykor az igehirdetők ébresztője:

 „Mikor mindez hallható volt, tetszett Istennek, hogy életet teremtő felséges igéjét belealázza ezeknek a mondatoknak szolgai formájába s így a hallásukból hit támadjon. Könyörgöm Hozzá s tudom, hogy velem könyörögnek mindazok is, akik hallgatói voltak ez igéknek, támasszon hitet az olvasásukból is.”

Nem tudom, milyen sokan vannak azok, akiknek az életében Isten beteljesítette ennek a régi imádságnak a meghallgatását, de azt tudom, hogy ennek az imádságnak egyik meghallgatása az én hitem és szolgálatom is.

Magam nem ismerhettem személyesen Túróczy Zoltánt (Isten különös ajándéka és elfedező szeretete nyilvánult meg abban, hogy D. Ordass Lajost viszont személyesen ismerhettem, többször meglátogathattam, s máig őrizhetem felavatásomra – másfél hónappal halála előtt – írt levelét), de hitrejutásom idején Isten Lelke fontossá tette Túróczy püspök úrnak még egy másik, könyvalakban olvasott evangélizációját is: a samáriai asszony történetéről, akit Jézus nem hagyott kitérni a bűnei beismerése elől…

Sok fontos könyvet sorolhatnék még – különösen az Evangéliumi Iratmisszió/Kiadó könyvei közül (pl. Isobel Kuhn: Akik engem keresnek; Modersohn: Az ördög igézetében; Hallesby: Hogyan lettem hívő keresztyén; E. Sauer: A Megfeszített diadala) –, amelyeket Isten fölhasznált lelki életemben! Bizonyos vagyok benne, hogy Isten ma is tud bűnbánatot és azon keresztül hitet támasztani igéje és az igét hűségesen, alázattal közvetítő könyvek olvasásából: az ige hirdetése mellett ezért adok magam is szívesen sokak kezébe jó olvasnivalót!

Adámi László lelkész

Nyíregyháza

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 22
Tegnapi: 64
Heti: 202
Havi: 1 032
Össz.: 202 834

Látogatottság növelés
Oldal: Adámi László léleképítő írásai 1. rész
Garai András NET Misszió - © 2008 - 2020 - garainyh.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »